Husorden for Andelsboligforeningen “Bangsbo”.

Bestemmelserne i denne husorden er i nøje overensstemmelse med huslejekontrakten ( boligafgiftskontrakten) eller med regler vedtaget på generalforsamlingerne i 1927 – 2021
Senest ændret 7 september 2021.


A.GÅRDEN.

 1. Leg i indkørsler, på tørrepladser, i skraldehuse må IKKE finde sted. Al leg henvises til den dertil indrettede plads. Boldspil og leg må i øvrigt ikke være til gene eller til skade for bygninger eller beplantning. Boldspil skal ophøre kl. 22.00 i sommerhalvåret, eller kl. 21.00.
 2. Bankning/rysten af tæpper eller lignende må under ingen omstændigheder ske fra vinduer, altaner og trapper.
 3. Tørring af tøj m.v. må kun finde sted på de dertil indrettede tørrepladser. Reservering af tørresnore er ikke tilladt.
 4. Cykling samt indkørsel med vogne af enhver art er forbudt.

        Motorcykler og knallerter må ikke startes i gården, ligesom kørsel med frakoblet motor er forbudt.


B.TRAPPER og OPGANGE.

 1. På trapper og i kældergange må intet som helst hensættes eller henlægges. Cykler og barnevogne fjernes uden ansvar.
 2. Ophold samt leg på trapper og opgange er STRENGT FORBUDT.
 3. Trapperne renholdes af foreningen og må på ingen måde forurenes ved skobørstning, tæppebankning eller lignende.
 4. Opbæring af cykler og barnevogne er ikke tilladt. Disse henvises til cykelkælderen.
 5. Postkasser skal tømmes og må ikke være fyldte.
 6. Fejl ved lyskontakter, pærer, røgdetektorer bedes omgående anmeldt til viceværten.

C. FORHAVERNE.

 1. De til stuelejlighederne hørende haver skal til enhver tid vedligeholdes som prydhaver, jf. kontrakten. Haven går helt frem til kantstenen omkring haven.
 2. Hækken omkring haverne skal holdes i en sådan stand, at den ikke generer forbipasserende, jf. ordens bekendtgørelsen.

D. LEJLIGHEDEN.

 1. ANDELSHAVEREN ER PLIGTIG AT IAGTTAGE STØRST MULIG HENSYNSFULDHED I FORHOLD TIL ØVRIGE BEBOERE.    Aflytning af radio, TV og musik må ikke være til gene for øvrige beboere. Musik skal dæmpes efter kl. 22.00.        Støjende håndværksarbejde må ikke finde sted efter kl. 20.00.
 2. Det tillades ved ansøgning til bestyrelsen interesserede andelshavere at holde to indekatte som husdyr, dersom det ved ansøgningen dokumenters, at kattene er steriliseret eller kastreret samt øremærket/chippet.

        ANSKAFFELSE AF HUND ER IKKE TILLADT.


E. ANDRE BESTEMMELSER.

 1. Ruderne i kældrene skal altid være hele. Kældervinduerne skal holdes lukkede i månederne oktober – marts.
 2. Den i hver lejlighed monterede stikdåse til fællesantenneanlægget må ikke fjernes eller flyttes og der må kun anvendes originale tilslutninger. Der må ikke foretages indgreb, ændringer eller tilslutninger af andre teknikere end af foreningen anvist. Opsætning af private antenner, såvel til radio som TV, vil ikke blive tilladt.
 3. Benyttelse af vaskekældre mellem kl. 21.00 og kl. 07.00 er forbudt. Brugerne skal selv stå for rengøring af vaskekældrene.
 4. Andelshaverne gøres ansvarlige for al den skade, som de, deres børn eller gæster anretter på ejendommen.
 5. Fodring af dyr i gården er ikke tilladt af hensyn til rotter.
 6. De opstillede affaldscontainere må kun benyttes efter korrekt sortering af affaldet.
 7. STORSKRALD afhentes to gange om måneden. Storskrald må først henstilles på afhentningspladsen i portene tidligst aftenen før afhentning (p.t. tirsdag aften, afhentning onsdag).
 8. Farligt affald skal afleveres på genbrugsstation eller hos viceværten i dennes arbejdstid.

F. Altaner.

 1. Det er tilladt at benytte el-eller gasgrill på altanerne.
 2. Det er ikke tilladt at benytte højtalere på altanerne.
 3. Altansejl og markiser skal være af farven mellemgrå. (Orchestra ORC 6088)
 4. Der må ikke tørres tøj over/udover altanrækværk.
 5. Altanen må ikke benyttes til opbevaring. Der må kun stå altanting.

DET ER I ANDELSHAVERNES EGEN INTERESSE AT OVERHOLDE DENNE HUSORDEN.

BESTYRELSEN