Husorden for Andelsboligforeningen “Bangsbo”.

Bestemmelserne i denne husorden er i nøje overensstemmelse med huslejekontrakten ( boligafgiftskontrakten) eller med regler vedtaget på generalforsamlingerne i 1927 – 1989
Senest ændret 11. april 1989.


A.GÅRDEN.

1. Leg i indkørsler, på tørrepladser, i skarnkassehuse samt leg foran trappeindgangen må IKKE finde sted. Al leg henvises til den dertil indrettede plads. Boldspil og leg må i øvrigt ikke være til gene eller til skade for bygninger eller beplantning.

2. Bankning af tæpper, sengetøj m.v. må kun finde sted på de dertil indrettede steder og kun mellem kl. 8-1100 formiddag og kl. 17-18 eftermiddag ( søndag kun kl. 8-11 formiddag) og må under ingen omstændigheder ske fra vinduer, altaner eller på trapper.

3. Tørring af tøj m.v. må kun finde sted på de dertil indrettede tørrpladser. Reservering af tørresnore er ikke tilladt.

4. Cykling samt indkørsel med vogne af enhver art er forbudt.
Motorcykler og knallerter må ikke startes i gården, ligesom kørsel med frakoblet motor er forbudt.


B.TRAPPER og OPGANGE.

1. På trapper og i kældergange må intet som helst hensættes eller henlægges. Cykler og barnevogne fjernes uden ansvar.

2.Ophold samt leg på trapper og gange er STRENGT FORBUDT.

3. Trapperne renholdes af ejendommen og må på ingen måde forurenes ved skobørstning, tæppebankning eller lignende.

4. Opbæring af cykler og barnevogne er ikke tiladt, – Disse henvises til kældrene.

5. Fejl ved lyskontakter bedes omgående anmeldt på kontoret eller til gårdmanden.


C. FORHAVERNE.

1. De til stuelejlighederne hørende haver skal til enhver tid vedligeholdes som prydhaver ( jf. kontakten ).

2. Hækken omkring haverne skal holdes i en sådand stand, at den ikke generer forbipasserende ( jf. politivedtægten ).


D. LEJLIGHEDEN.

1. ANDELSHAVEREN ER PLIGTIG AT IAGTTAGE STØRST MULIG HENSYNSFULDHED I FORHOLD TIL ØVRIGE BEBOERE.
Aflytning af radio, TV og musik må ikke være til gene for øvrige beboere. Musik skal dæmpes efter kl. 2200.
Støjende håndværksarbejde må ikke finde sted efter kl. 2000.

2. Det tillades ved ansøgning til bestyrelse interesserede andelshavere at holde kat som husdyr, dersom det ved ansøgningen dokumenteres, at katten er sterilliseret eller kastreret samt øremærket.
ANSKAFFELSE AF HUND VIL IKKE BLIVE TILLADT.


E. ANDRE BESTEMMELSER.

1.Pultrekamre eller andre loftsrum må ikke benyttes til oplægning af brændsel.

2.Hugning af brænde må kun finde sted i kælderen.

3. Ruderne i kældrene skal altid være hele. Kældervinduerne skal holdes lukkede i månederne oktober – marts.

4. Den i hver lejlighed monterede stikdåse til fællesantenneanlægget må ikke fjernes eller flyttes og der må kun anvendes originale tilslutninger. Der må ikke foretages indgreb, ændringer eller tilslutninger af andre teknikere end af foreningen anvist.
Opsætning af private antenner, såvel til radio som TV, vil ikke blive tilladt.

5. Benyttelse af vaskekælder mellem kl. 2100 aften og kl. 0700 morgen er forbudt.

6. Andelshaverne gøres ansvarlige for al den skade, som deres børn anretter på ejendommen.

7.Fodring af katte i gården er ikke tilladt.

8. De opstillede affaldscontainere i skarnhusene må kun benyttes til almindeligt husaffald.

STORSKRALD afhentes en gang om måneden efter bestyrelsens anvisning og storskrald må først henstilles på afhentningspladsen tidligst aftenene før afhentning.


DET ER I ANDELSHAVERNES EGEN INTERESSE AT OVERHOLDE DENNE HUSORDEN.

BESTYRELSEN